Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thứ Sáu, ngày 19 tháng 11 năm 2021 - 15:55 Đã xem: 358

Ngày 28/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang ký Quyết định số 268-QĐ/TU ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Tuyên Quang

Quy chế gồm có 4 chương, 27 điều quy định rõ trách nhiệm lãnh đạo và thực hiện công tác dân vận của cấp ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, của các cơ quan Nhà nước, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; phương thức thực hiện công tác dân vận. Quy chế khẳng định, Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo trực tiếp công tác dân vận; các cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Quy chế nêu rõ các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh. Hằng năm, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; nghiêm khắc phê bình, kỷ luật những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, có vi phạm trong công tác dân vận.

Trung tâm hành chính công tỉnh Tuyên Quang

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, các ban đảng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế, định kỳ báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quy chế có hiệu lực từ ngày ký Quyết định và thay thế Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 12-QĐ/TU ngày 03/6/2010 của Tỉnh ủy.

 

Thanh Huyền - Ban Dân vận Tỉnh ủy

Xem tin theo ngày:   / /