Phát huy vai trò của người uy tín dân tộc thiểu số trong tuyên truyền, vận động Nhân dân

Thứ Hai, ngày 15 tháng 4 năm 2024 - 13:49 Đã xem: 161

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới; Chỉ thị số 49, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng dân tộc thiểu số và Quyết định số 12/2018, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chính sách nhằm phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc tại địa phương.

Xác định vai trò quan trọng của người uy tín dân tộc thiểu số trong phong trào thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nhiều người có uy tín là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp; đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Người uy tín trong cộng đồng luôn tiên phong trong việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; chú trọng công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số bài trừ những hủ tục lạc hậu,  mê tín dị đoan, gìn giữ giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; đặc biệt là trong thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia: Giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao tặng Bằng khen cho các đại biểu. 

(Ảnh: Báo Tuyên Quang điện tử)

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.116  người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 10 của Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025; chính quyền các cấp đã chú trọng công tác biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn  2021- 2030. Năm 2023, tỉnh đã tổ chức hội nghị biểu dương 255 đại biểu là người uy tín, lực lượng cốt cán tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; biểu dương160 đại biểu người dân tộc thiểu số tiêu biểu trong phát triển kinh tế - xã hội; tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 27 đại biểu  người có uy tín, già làng có thành tích xuất sắc. Tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền pháp luật và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về công tác dân tộc thực hiện phổ biến, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách dân tộc, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, tín dụng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho 1.058 lượt đại biểu là trưởng thôn bản và 630 người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thực hiện cấp 164.187 tờ Báo Tuyên Quang, 94.860 tờ báo Dân tộc & Phát triển, nhằm cung cấp thông tin, kiến thức và tổ chức cho người uy tín đi tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh bạn để người uy tín thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đội ngũ người uy tín đã phát huy được vai trò nòng cốt là cầu nối đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đồng bào dân tộc thiểu số; chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, đời sống, sản xuất, tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc kịp thời phản ánh cơ quan chức năng liên quan; hướng dẫn, giúp đỡ các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tham gia hòa giải ở cơ sở, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; góp phần vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh. Năm 2023, tỉnh có 17 người uy tín dân tộc thiểu số tiêu biểu được nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc và Ông Lục Văn Bảy, người uy tín dân tộc Sán Dìu, thôn Ninh Phú, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc./.

Quốc Văn

Xem tin theo ngày:   / /