Số - ký hiệu: ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ Ngày ban hành: 10/05/2023
Thể loại văn bản: ĐỀ CƯƠNG Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Trích yếu: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 10/11/2022 (sau đây viết tắt là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022); Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 10/2022/L-CTN ngày 21/11/2022; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: